Przesuń
Zabiegi

Periodontologia

stomatologia

Choroby jamy ustnej nie ograniczają się do samych zębów. Zajmujemy się również profilaktyką i leczeniem chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. Ten dział stomatologii to periodontologia.

wróć

Leczenie

podstawowe informacje

Jedną z najczęstszych chorób dziąseł jest zapalenie przyzębia, potocznie nazywane paradontozą. W początkowej fazie choroba ta może być trudna do rozpoznania, gdyż nie daje widocznych objawów. Często Pacjenci zgłaszają się do lekarza stomatologa w zaawansowanym stadium, np. z rozchwianymi zębami. Natomiast zdrowe przyzębie jest niezbędne do prawidłowego utrzymania zębów w zębodołach.

 

Jakie są objawy chorób przyzębia?

  • ból i opuchnięcie dziąseł
  • krwawienie dziąseł
  • nadwrażliwość zębów
  • nieprzyjemny zapach z ust
  • rozchwianie, a nawet wypadnięcie zębów

Najlepszym sposobem zapobiegania próchnicy jest regularne i dokładne szczotkowanie i nitkowanie zębów oraz wizyty kontrolne. Podczas wizyt kontrolnych wykonujemy przegląd uzębienia oraz proponujemy zabiegi profilaktyczne takie np. skaling.  Skaling to nic innego jak czyszczenie zębów. Wykonywany jest za pomocą skalera ultradźwiękowego lub ręcznego i polega na usunięciu kamienia nazębnego nad i pod linią dziąseł. Nieleczone nagromadzenie kamienia nazębnego może być przyczyną odsunięcia się dziąseł od zębów, ubytków tkanki zęba, nieprzyjemnego zapachu z ust i innych chorób przyzębia, czyli paradontozy.

Pierwsza wizyta

krok po kroku

Pierwsza wizyta może być dla Ciebie stresująca, dlatego mamy na to sprawdzony przepis.

Zasięgnij porady naszych specjalistów. Zapisz się już dziś!

wybierz lekarza
  • Inne
  • zabiegi

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

W polityce prywatności („Polityka Prywatności”) określono zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkowników Strony internetowej http://www.dobras.com.pl/ za pomocą plików Cookies.

Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Administratora, korzystasz ze Strony, kontaktujesz się z Administratorem np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na Stronie, otrzymujesz od Administratora wiadomości pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania i ochrony przez Administratora danych osobowych Klientów, prosimy o kontakt mailowy: rejestracja@dobras.com.pl, telefonicznie pod numerami: +48/ 32 42 366 95 | +48/ 513 718 400 lub pocztowo.

I. DEFINICJE

1. Administrator - oznacza administratorów danych osobowych– Niepubliczny Zakład Dentystyczno-Protetyczny „DENT-TOP” lek. stom. Paweł Dobras, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 44-200 Rybnik, wpisany do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000013551, NIP: 6422219244, REGON: 270704588 („DENT-TOP”) oraz Niepubliczny Zakład Dentystyczno-Protetyczny "TOP-DENT" lek. stom. Tomasz Dobras, ul. Tadeusza Kościuszki 19, 44-200 Rybnik, wpisany do księgi rejestrowej podmiotów leczniczych przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000013552, NIP: 6422219250, REGON: 270708385 („TOP-DENT”).

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Strony.

3. Klient - oznacza każdego Klienta korzystającego z usług Administratora, ze Strony lub nawiązującego kontakt z Administratorem w inny sposób.

4. Strona - oznacza stronę internetową Administratora: http://www.dobras.com.pl/.

5. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Klient uzyskuje dostęp do Strony.

6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, realizacji innych usług na rzecz pacjentów, odbioru i wysyłki korespondencji elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, kontaktu z Pacjentami w celu realizacji usług. 

2. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 9 ust. 2 lit. H RODO), zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także prawnie uzasadniony interes Administratora – np. w informowanie o wizytach, udzielanie odpowiedzi na zadane pytania, wyjaśnień i informacji (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) lub szczególny przepis prawa, który pozwala Administratorowi przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku (art. 6 ust. 1 lit. C RODO). 

3. Administrator wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji usług. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Administrator nie będzie mógł zrealizować umowy lub udzielić odpowiedzi. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

4. Administrator powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Administratora. Administrator udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: realizację usług informatycznych, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację świadczeń medycznych przez lekarzy świadczących usługi na rzecz pacjenta w ramach placówki, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych. Administrator powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Administratora. W  przypadku przekazywania danych, Administrator zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Administratora.

5. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Administratora.

6. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w tym przedstawiciele ustawowi, bądź osoby upoważnione przez pacjenta) oraz w przepisach ustaw szczególnych.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

8. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania usług, a także obsługi procesu reklamacyjnego i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami w związku z wykonaniem umowy (przez okres 6 lat), a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W przypadku danych osobowych pacjentów korzystających z usług medycznych, dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa (zasadą jest 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu).

9. Administrator zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

10. Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Administratora. 

11. Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

12. Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 

13. Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

14. Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

15. Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

16. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa:  http://www.uodo.gov.pl/

17. Administrator nie dokonuje profilowania danych oraz nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
 

III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Klientów.

2. Administrator automatycznie gromadzi następujące dane o Klientach – adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

3. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Stronę do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

4. Administrator zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:
a) w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Strony do potrzeb Klientów oraz optymalizacji korzystania ze Strony;

b) w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Strony, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony.

5. Administrator zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:
a) pliki tymczasowe, które pozostają na Urządzeniu Klienta zazwyczaj do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej. Po zamknięciu przeglądarki pliki zostają wykasowane. Takie pliki Cookies wykorzystywane są przez Administratora między innymi do zapamiętywania danych Klienta.

b) pliki stałe, które pozostają na Urządzeniu Klienta przez określony czas albo do momentu ich usunięcia przez Klienta. Po zamknięciu przeglądarki pliki nie są kasowane. 

6. Administrator stosuje oprogramowanie firm trzecich do analizy zachowań użytkowników. Skrypty dostarczane przez dostawców oprogramowania mogą używać pliki Cookies do identyfikacji osób odwiedzających Stronę oraz przesyłać na ich serwery informacje na temat numeru IP odwiedzającego, jego przeglądarki internetowej, jego systemu operacyjnego oraz przeglądanych podstron i plików. Zbierane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych.

7. Korzystanie ze Strony bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Klienta. 

8. Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Klient może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

9. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Klientom korzystania ze Strony, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

10. Podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w plikach Cookies jest prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - ulepszanie struktury i zawartości Strony,  cele statystyczne, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania ze Strony.